EKO – STERIL


Naziv proizvoda

EKO – STERIL, univerzalno dezinfekciono deterdžentno sredstvo.


Opis proizvoda

EKO – STERIL, univerzalno dezinfekciono deterdžentno sredstvo je koncentrisan rastvor za pranje i dezinfekciju:

 • vodootpornih podova,
 • opreme u prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, javnim ustanovama i domaćinstvu.

Karakteristike proizvoda

Ovo dezinfekciono hemijsko sredstvo se sastoji od 5-15% nejonogenog tenzida PAM, benzalkonijum hlorida 1% i mirisa. Upotrebljava se razblažen sa vodom u odnosu 1:10. Oprane površine ovim sredstvom ne treba ispirati, jer ono ima rezidualno dejstvo.
Univerzalni tečni dezinfekcioni deterdžent EKO – STERIL je patogen za veliki broj mikroorganizama, kao što su: bakterije, alge, gljivice, pojedini tipovi virusa. EKO – STERIL se ne sme upotrebljavati u kombinaciji sa drugim sredstvima za pranje.

Mere opreza

EKO – STERIL, univerzalno dezinfekciono deterdžentno sredstvo daje najbolje rezultate ukoliko se koristi sa toplom vodom. Prilikom korišćenja sredstva neophodno je koristiti gumene, zaštitne rukavice. Rastvor se čuva dobro zatvoren u originalnom pakovanju van domašaja dece. Otrovan je ukoliko se proguta. Nakon upotrebe, ostatke proizvoda tretirati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Iskorišćenu ambalažu odlagati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

HEMO-SEPT RR


Naziv proizvoda

HEMO-SEPT RR – rastvor za dezinfekciju i pranje podova, radnih površina, predmeta i opreme.


Opis proizvoda

HEMO-SEPT RR je gotov radni rastvor za dezinfekciju i pranje: podova, radnih površina, predmeta i opreme u zdravstvu, veterinarskim ambulantama, vrtićima, školama, sportskim dvoranama, teretanama, sredstvima javnog prevoza, u objektima za čuvanje stoke i živine, mlekarstvu, mesnoj, prehrambenoj i industriji pića, hotelima, restoranima, pekarama i svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP-a. Takođe se koristi i kao sredstvo za opštu upotrebu – za dezinfekciju ruku i dezinfekciju površina u domaćinstvu.

Karakteristike proizvoda

Hemijsko sredstvo HEMO-SEPT RR za dezinfekciju i pranje podova, radnih površina, predmeta i opreme se pakuje u pakovanjima od: 0,20 litara, 0,5 litara, 0,75 litara, 1 litra, 5 litara i 6 litara. Ovo sredstvo se ne koristi u kombinaciji sa anjonskim surfaktantima. Sadržaj hemijske supstance HEMO-SEPT RR je sledeći: Benzalkonijum hlorid ukupan sračunat sadržaj 0,1% i miris alergeni su u količini manjoj od 0,01%. Sredstvo se čuva u dobro zatvorenim originalnom pakovanjima na hladnom mestu, dalje od izvora toplote. Ne koristi se zajedno sa anjonskim tenzidima. Sredstvo je stabilno pod uslovima preporučenim za transport i skladištenje.

Tretman odlaganja otpada

Stvaranje otpada, vezanog za korišćenje i upotrebu hemijskog sredstva HEMO-SEPT RR, treba izbegavati ili minimizirati kad god je to moguće. Značajne količine ostataka otpada, kada se pojave, ne treba odlagati preko kanalizacije, već ih treba obraditi u odgovarajućem postrojenju za preradu. Odlaganje viška i nereciklirajućih proizvoda vrši se preko licenciranog izvođača otpada. Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora ili bilo kojih nusproizvoda treba da je strogo u skladu sa zahtevima lokalnog zakonodavstva o zaštiti sredine i odlaganja otpada. Klasifikacija ovog proizvoda je u skladu sa kriterijumima opasnog otpada. Otpadnu ambalažu, koja ostaje nakon upotrebe proizvoda, treba reciklirati, dok spaljivanje ili odlaganje ambalaže na deponije treba razmatrati samo u slučaju kada recikliranje nije izvodljivo.

Mere opreza

Mere opreza se dele na opšte mere opreza i mere opreza ukoliko sredstvo dođe u dodir sa kožom.

Kao opšte mere opreza navode se sledeće:

 • promeniti odeću i cipele kontaminirane ili natopljene proizvodom,
 • nikada ne stavljajte krpe natopljene proizvodom u džepove odeće koja se nosi,
 • u svim slučajevima kada postoji sumnja potražiti pomoć lekara.

Mere opreza ukoliko sredstvo dođe u dodir sa kožom:

 • ukoliko sredstvo dođe u kontakt sa očima, obavezno je ispiranje sa puno vode,
 • ukoliko je reč o inhalaciji proizvoda nalaže se sklanjanje ugrožene osobe od daljeg izlaganja sredstvu, izvođenje osobe na čist vazduh i obratiti se lekaru za lekarsku pomoć,
 • u slučaju gutanja sredstva obavezno je usta isprati vodom nekoliko puta, davanje velike količine vode osobi koja je progutala sredstvo, ne izazivati povraćanje, nikad ne davati ništa na usta osobi koja je u nesvesti i obavezno se obratiti lekaru.

HEMO-SEPT KR1X5


Naziv proizvoda

HEMO-SEPT KR1X5 – sredstvo za dezinfekciju ruku i dezinfekciju površina.


Opis proizvoda

HEMO-SEPT KR1X5 je rastvor koji se upotrebljava razređen sa vodom u odnosu 1:5 za dezinfekciju i pranje: podova, radnih površina, predmeta i opreme u zdravstvu, veterinarskim ambulantama, vrtićima, školama, sportskim dvoranama, teretanama, sredstvima javnog prevoza, u objektima za čuvanje stoke i živine, mlekarstvu, mesnoj, prehrambenoj i industriji pića, hotelima, restoranima, pekarama i svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP-a. Takođe se koristi i za opštu upotrebu – za dezinfekciju ruku i dezinfekciju površina u domaćinstvu.

Karakteristike proizvoda

Hemijsko sredstvo HEMO-SEPT KR1X5 za dezinfekciju ruku i površina se pakuje u pakovanjima od: 0,20 litara, 0,5 litara, 0,75 litara, 1 litra, 5 litara, 10 litara, 20 litara i 50 litara. Ovo sredstvo se ne koristi u kombinaciji sa anjonskim surfaktantima. Sadržaj ove hemijske supstance je sledeći: Benzalkonijum hlorid ukupan sračunat sadržaj 0,1% i miris alergeni su u količini manjoj od 0,01%. Smešu je neophodno čuvati van domašaja dece, obavezno je detaljno pranje ruku nakon rukovanja i ne dozvoliti kontakt sa očima. Sredstvo je stabilno pod uslovima preporučenim za transport i skladištenje.

Tretman odlaganja otpada

Stvaranje otpada treba izbegavati ili minimizirati kad god je moguće. Značajne količine ostataka otpada ne treba odlagati preko kanalizacije već treba obraditi u odgovarajućem postrojenju za preradu. Odlaganje viška i nereciklirajućih proizvoda vrši se preko licenciranog izvođača otpada. Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora ili bilo kojih nusproizvoda treba da je u skladu sa zahtevima lokalnog zakonodavstva o zaštiti sredine i odlaganja otpada. Klasifikacija proizvoda treba da bude u skladu sa kriterijumima opasnog. Otpadnu ambalažu treba reciklirati. Spaljivanje ili odlaganje na deponije treba razmatrati samo u slučaju kada recikliranje nije izvodljivo. Posebnih mera opreza nema.

Mere opreza

Mere opreza se mogu klasifikovati kao: opšte mere opreza i mere opreza ukoliko sredstvo dođe u dodir sa kožom.

Kao opšte mere opreza izdvajaju se sledeće:

 • promeniti odeću i cipele kontaminirane ili natopljene proizvodom,
 • nikada ne stavljajte krpe natopljene proizvodom u džepove odeće koja se nosi,
 • u svim slučajevima kada postoji sumnja potražiti savet lekara.

Mere opreza ukoliko sredstvo dođe u dodir sa kožom:

 • ukoliko sredstvo dođe u kontakt sa očima, obavezno je ispiranje sa puno vode,
 • ukoliko je reč o inhalaciji proizvoda nalaže se sklanjanje ugrožene osobe od daljeg izlaganja sredstvu, izvođenje osobe na čist vazduh i obratiti se lekaru za lekarsku pomoć,
 • u slučaju gutanja sredstva obavezno je usta isprati vodom nekoliko puta, davanje velike količine vode osobi koja je progutala sredstvo, ne izazivati povraćanje, nikad ne davati ništa na usta osobi koja je u nesvesti i obavezno se obratiti lekaru.